Liên hệ

Điều khoản & Điều kiện

Automation Dat Bike

Các Điều khoản và Điều kiện của Website Dat Bike Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE DAT BIKE VIETNAM

Website Dat Bike (https://www.dat.bike/) (Sau đây gọi là “Website”) do Công ty TNHH MTV Dat Bike Vietnam (sau đây gọi là “Dat Bike”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) quản lý giúp bạn cập nhật thông tin về hoạt động, các sản phẩm và dịch vụ, v.v. của Dat Bike.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Thông báo pháp lý

Website được sở hữu, vận hành và bảo trì bởi Dat Bike hoặc bên được Dat Bike chỉ định tại từng thời điểm. Bạn chỉ sử dụng Website nếu bạn đồng ý và chấp nhận toàn bộ các Điều Khoản và Điều Kiện này (Điều Khoản và Điều Kiện).

2. Giới hạn sử dụng

Tất cả nội dung trên Website (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các văn bản, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video, nhãn hiệu, logo và phần mềm) được bảo vệ theo pháp luật về sở hữu trí tuệ. Ngoại trừ việc sử dụng giới hạn cho mục đích cá nhân, nội bộ phi thương mại được cho phép theo quy định pháp luật Việt Nam, bạn không được phép sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn, sao chép, sửa đổi, sao chép toàn bộ hoặc một phần, tải lên, truyền, phân phối, cấp phép, bán và xuất bản) bất kỳ nội dung nào, trừ khi được Dat Bike rõ ràng đồng ý trước bằng văn bản.

3. Nhãn hiệu

Nhãn hiệu Dat Bike và bất kỳ tên sản phẩm, tên dịch vụ hoặc logo nào khác của Dat Bike được sử dụng, trích dẫn và/hoặc được dẫn chiếu đến ở Website này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Dat Bike hoặc các bên liên kết của Dat Bike. Các tên sản phẩm và/hoặc tên công ty khác được sử dụng trong Website có thể là các nhãn hiệu và/hoặc tên thương mại được bảo vệ của các bên thứ ba.

4. Thông báo về quyền riêng tư

Website có thể thu thập và sử dụng thông tin được thu thập từ bạn và thiết bị truy cập Internet của bạn (ví dụ, bao gồm cả sử dụng cookie và nhãn chỉ báo (web beacon)). Chính sách quyền riêng tư (Chính Sách Quyền Riêng Tư) được đưa vào và là một phần của các Điều Khoản và Điều Kiện này bằng cách viện dẫn đến điều khoản. Bạn chỉ sử dụng Website nếu bạn đồng ý và chấp nhận hoàn toàn việc thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin như được nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư, như được sửa đổi vào từng thời điểm.

5. Các đường dẫn tới các website của bên thứ ba

Website, vào từng thời điểm, có thể có các đường dẫn tới hoặc từ các website của mạng lưới các đối tác của chúng tôi, các công ty quảng cáo và các công ty cùng tập đoàn. Dat Bike không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website nào được kết nối với Website. Khi truy cập một website của bên thứ ba, bạn có trách nhiệm phải bảo đảm rằng bạn đã đọc thông báo về quyền riêng tư và các điều khoản và điều kiện pháp lý áp dụng đối với website đó.

6. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trừ khi bị cấm theo luật hiện hành, Dat Bike không đưa ra và từ chối bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cam kết hoặc bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, phù hợp cho mục đích cụ thể, không vi phạm quyền của bên thứ ba và/hoặc sự an toàn của nội dung trên Website. Dat Bike sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập hoặc không thể sử dụng hoặc truy cập Website của bạn.

7. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật Việt Nam trừ khi có quy định rõ ràng khác. Bạn đồng ý rằng trong trường hợp một tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản và Điều kiện này và/hoặc việc bạn truy cập hoặc sử dụng Website, thì bất kỳ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp đó ra giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC), bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam, theo các quy tắc của VIAC có hiệu lực vào thời điểm tranh chấp được đưa ra VIAC. Các quy tắc của VIAC này được xem là đã được đưa vào những Điều Khoản và Điều Kiện này bằng cách viện dẫn đến điều này. Địa điểm xét xử trọng tài sẽ là thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hội đồng trọng tài sẽ có ba (3) trọng tài viên được chỉ định theo quy tắc của VIAC. Ngôn ngữ xét xử trọng tài sẽ là tiếng Việt. Phán quyết trọng tài sẽ là chung thẩm và có giá trị ràng buộc đối với các bên.

Chúng tôi có quyền điều chỉnh Điều Khoản và Điều Kiện này tùy từng thời điểm. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên Website và có hiệu lực ngay khi được đăng.

8. Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về những Điều Khoản và Điều Kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại số hotline: 1800 234549.

200 km 1 lần sạc

Weaver 200 là xe điện dẫn đầu trên thị trường về quãng đường đi được. Lần đầu tiên tại Việt Nam, chỉ một lần sạc là đủ để bạn di chuyển cả tuần.

 Tìm Hiểu thêm
Về công nghệ pin

Lái thử

-->